Vedtægter

Vedtægter for privatinstitutionen Boiskov Natur og Udebørnehave

§ 1 Forankring

Stk. 1  Institutionens navn er Boiskov Natur og Udebørnehave.

Stk. 2  Institutionen er beliggende i Aabenraa Kommune på adressen Sandskærvej 119, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa, og den er etableret som en privatinstitution i henhold til Dagtilbudslovens §§ 19-20.

Stk. 3  Institutionen ejes af anpartsselskabet Boiskov Natur og Udebørnehave ApS (CVR-nr. 41 88 04 57), Sandskærvej 119, 6200 Aabenraa.

§ 2 Formål

Stk. 1  Institutionen modtager børn i alderen følgende de kommunale institutioners alderskategori for børnehaver. Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

Institutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet. Institutionen skal som mål sætte sig en opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling.

Arbejdet i institutionen skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene. Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse.

Påvirkning der sigter mod ensretning, må ikke finde sted.

Institutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.

Børnene skal, gennem natur og miljøaktiviteter opleve og lære om sunde livsvaner, herunder skal der også sættes fokus på krop og bevægelse, personlige og sociale kompetencer og kulturelle udtryksformer i samvær med nærværende og inspirerende voksne.

Stk. 2  Denne børnehaves oprettelse og drift fornødne kapital tilvejebringes dels ved forældrebetaling samt tilskud fra kommunen. En andel af evt. overskud kan anvendes til forbedring og indkøb af legeredskaber og materialer. Der vil i samarbejde med forældrebestyrelsen og personale blive foreslået/diskuteret hvilke indkøb/aktiviteter, der har 1. prioritering.

§ 3 Institutionsbestyrelse og Udvalg til fastsættelse af pædagogiske principper

Stk. 1  Institutionen ledes af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse.

Institutionsbestyrelsen varetager den daglige administrative og pædagogiske ledelse.
Desuden er der i institutionen oprettet et udvalg, der fastsætter de pædagogiske principper og de pædagogiske værdier for institutionen også kaldet ”Pakken”. Udvalget består af følgende: institutionsbestyrelsen, den pædagogiske leder af børnehaven, et medlem udpeget af forældrebestyrelsen og en medarbejder udpeget af ejeren.

 

§ 4 Institutionsbestyrelsen

Stk. 1  Institutionsbestyrelsen består af 3 medlemmer. 2 af medlemmerne udpeges af ejeren (Boiskov Natur og Udebørnehave ApS) og 1 medlem udpeget af forældrebestyrelsen. Alle medlemmer af institutionsbestyrelsen har stemmeret.

Stk. 2  Institutionsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Stk. 3  Der afholdes mindst 4 møder årligt. Indkaldelse til institutionsbestyrelsesmøde sker ved formandens foranledning med mindst 14 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet.

Stk. 4  Institutionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig.

Stk. 5  Over møderne føres referat der underskrives af de til mødet fremmødte medlemmer.

Stk. 6  Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Stk. 7  Institutionsbestyrelsen træffer beslutninger vedrørende institutionens formue og vedtægtsændringer.

Stk. 8  Institutionsbestyrelsen ansætter og afskediger personale.

Stk. 9  Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra institutionsbestyrelsen.

 

§ 5 Forældrebestyrelsen

Stk. 1 Forældrebestyrelsen består af 4 medlemmer: 3 forældre fra institutionen samt 1 medlem fra institutionsbestyrelsen (og udpeget af denne). Samtlige medlemmer har stemmeret.

Stk. 2 Forældrene vælges på et forældremøde for 2 år ad gangen, forskudt i forhold til hinanden, således at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 1 medlem. Genvalg kan finde sted. Desuden vælges 1 suppleant for ét år ad gangen.

Stk. 3 Valget afholdes 1 gang årligt i september/oktober måned. Valget bekendtgøres med minimum 14 dages varsel. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til valget.

Stk. 4 Hver familie har 1 stemme. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f. eks. plejeforældre.

Stk. 5 Forældre kan kun være medlem af forældrebestyrelsen så længe, de har børn indskrevet i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet, så indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden. Ved fuld enighed kan forældrebestyrelsesmedlemmet dog sidde til det førstkommende forældremøde med valg til bestyrelsen. Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 6 På det første kommende møde efter valg til forældrebestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand.

§ 6 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence

Stk. 1 Institutionsbestyrelsen udarbejder hvert år en virksomhedsplan for det kommende års pædagogiske arbejde til godkendelse i forældrebestyrelsen inden årets udgang.

Virksomhedsplanen skal omhandle:

– Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning

· Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper

· Mål og handleplan for forældresamarbejdet

Herudover træffer forældrebestyrelsen beslutning om følgende:

· Principper for anvendelse af budgettet.

· Anvendelse af ekstraordinære indtægter, som ikke normalt henhører under institutionens budget og som er tilvejebragt gennem forældrenes egne aktiviteter.

· Placering af den daglige åbningstid inden for rammerne af den ugentlige åbningstid. (Ændring varsles forældrene med 3 måneder).

· Evt. beslutning om lukkedage (Institutionen har pasningsforpligtigelse, hvis der er behov herfor).

Stk. 2 Forældrebestyrelsen skal høres ved alle spørgsmål og ændringsforslag af principiel/generel karakter.

Stk. 3 Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.

Stk. 4 Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Indkaldelse til forældrebestyrelsesmøde sker ved formandens foranledning med mindst 14 dages varsel og vedlagt dagsorden for mødet.

Stk. 5 Forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig.

Stk. 6 Over møderne føres referat der underskrives af de til mødet fremmødte medlemmer.

§ 7 Tavshedspligt

Stk. 1 Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtiget til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

Stk. 2 Det er forældrebestyrelsens opgave at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.

§ 8 Økonomi

Stk. 1 Institutionens regnskabsår går fra 01. januar til 31. december.

Stk. 2 Institutionens regnskab revideres af en revisor, der vælges af institutionsbestyrelsen.

§ 9 Den pædagogiske ledelses ansvar og kompetence

Stk. 1 Den pædagogiske ledelse varetages af institutionsbestyrelsen.

Stk. 2 Den pædagogiske ledelse er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan og børnemiljøvurdering. Den pædagogiske ledelse skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan/børnemiljøvurdering Læreplanen godkendes af Aabenraa kommune. Læreplanen og børnemiljøvurderingen evalueres hvert andet år.

Stk. 3 Den pædagogiske ledelse er ansvarlig for – i samarbejde med Aabenraa Kommune – at tilbyde og gennemføre sprogstimulering for de børn, der har behov.

§ 10 Personaleforhold

Stk. 1 Personale sammensætningen er i henhold til de til enhver tid af Aabenraa Kommune stillede krav vedr. normering og andel af uddannet personale. Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.

Stk. 2 Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser samt straffeattest og børneattest.

Stk. 3 Institutionsbestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af personalet.

Stk. 4 Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§ 11 Åbningstid

Stk. 1 Institutionen har åbent alle ugens hverdage på nær 24. og 31. december.

Mandag-torsdag fra kl.6.30 – kl. 17.00. Fredag fra kl. 6.30 – 16.00.

Eventuel ændring af åbningstiderne skal ske med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned.

Stk. 2 Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med institutionsbestyrelsen fastsætte årlige lukkedage i institutionen, svarende til det antal lukkedage der er fastsat af Aabenraa Kommune.

§ 12 Optagelse i institutionen

Stk. 1 Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.

Stk. 2 Ved henvendelse til institutionen udleveres skema til indmeldelse. Optagelse i institutionen sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin.

§ 13 Opsigelse/udmeldelse

Stk. 1 Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med 2 måneders varsel til den 01. i en måned. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfor.

Stk. 2 Opsigelse fra institutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

§ 14 Forældrebetaling

Stk. 1 Institutionsbestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2 Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskenderabat er også gældende for institutionen. Det påhviler institutionsbestyrelsen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

Stk. 3 Institutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.

§ 15 Tilsyn

Stk. 1 Aabenraa Kommune fører tilsyn med institutionen efter de retningslinjer, der fremgår af godkendelseskriterierne.

§ 16 Hæftelse

Stk. 1 Ejeren (Boiskov Natur og Udebørnehave ApS) er ansvarlige for opfyldelse af de lovgivningsmæssige krav, der stilles til driften af institutionen.

Endvidere er ejeren økonomisk ansvarlige for driften af institutionen – herunder hæftelse for eventuelt underskud.

§ 17 Ophør

Stk. 1 Beslutning om opløsning af privatinstitutionen træffes alene af ejeren.